Vedtægter

1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er: Boldesager Volleyball Club, Esbjerg, kaldet BVC, Esbjerg. BVC er tilsluttet Dansk Volleyball Forbund og arbejder efter de, for denne organisation, Dansk Idræts Forbund og International Volleyball Federation til enhver tid gældende love og bestemmelser. Foreningen er hjemhørende i Esbjerg Kommune.

2 Formål

Klubbens formål er at virke for volleyballspillets fremme i Esbjerg og omegn, hvilket især søges tilstræbt gennem samling af idrætsinteresserede om volleyballspillet.

3 Medlemsskab

Som medlemmer kan optages volleyballinteresserede af begge køn. Kontingentet fastsættes på klubbens generalforsamling.
Udmeldelse kan kun ske til formanden eller sekretæren via træneren.
Indmeldelse af nye medlemmer skal ske ved udfyldelse og underskrift af indmeldelsesskema.
Udfyldt og underskrevet indmeldelsesskema skal afleveres senest 10 dage efter indmeldelsesdatoen til kassereren eller formanden via træneren eller holdlederen.
Medlemmerne er forpligtede til at underkaste sig klubbens love og regelmenter og alle i henhold hertil trufne bestemmelser, samt af yde bistand til varetagelse af klubbens opgaver og forpligtelser.

4 Organistation

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel til alle klubbens medlemmer. Den afholdes ordinært 1 gang om året inden udgangen af april måned, og er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Medlemmer under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret. Hvert medlem har en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Simpelt stemmeflertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til varetagelse af lovændringer.
Forslag, der ikke er formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, kan ikke vedtages. Dette gælder dog ikke forslag til valgene eller ændringsforslag til rettidigt indsendte forslag.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal altid mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent(denne må ikke være medlem af bestyrelsen)
2. Formanden aflægger beretning, herunder beretning for siddende udvalg.
3. Kassereren aflægger det pr 01.01 reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag, herunder fastlæggelse af kontingent.
5. Valg af formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor samt suppleant
7. Valg af medlemmer til udvalg
8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen indkalder hertil eller når 20% af medlemmerne skriftligt giver udtryk for ønske herom. Indkaldelse skal i så fald ske med mindst 8 dages varsel.

5 Revision

Revisorerne skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdninger er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Ved samlede tilskud på under 300.000 kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.
Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningsloven.

6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, og det tilstræbes, at begge køn er repræsenteret.
Valgene foregår skriftligt, således at formanden vælges hvert år, og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer. Udtræder et eller flere medlemmer af bestyrelsen inden udløbet af valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv, indtil nyvalg kan foretages på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og afgør alle spørgsmål, som ifølge deres beskaffenhed ikke bør forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen har ret til at bortvise medlemmer på grund af dårlig opførsel eller kontingentrestance ud over 3 måneder.
Bestyrelsen tager i umiddelbar sammenhæng med generalforsamlingen initiativet til, at alle, der sæsonen efter skal træne et hold, samles og diskuterer,  hvilke problemer, der måtte være i denne sammenhæng.
Der afholdes mindst 3 koordinerende møder om året. Til møderne indbydes også en repræsentant fra holdet(holdleder).
Alle klubbens spillere får endvidere besked om træningstiderne ved sæsonens opstart.
For ungdomsspillere under 18 år, henvises til Ungdomsudvalget, der varetager disses interesser.

7 Opløsning

Klubben kan kun opløses, såfremt dette vedtages ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum, med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.
I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens ejendele Esbjerg Idræts Forbund.

8 Tegningsregler

Det kræves, at klubben har faste tegningsregler om, at det er formanden og kassereren, der skal underskrive check og girokonto. Det sikre at foreningen derved hæfter som juridisk person, således at underskriverne ikke hæfter personligt for beløb på kontiene.

9 Hæftelse

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven.

10 Alkoholpolitik

Vore henstillinger omkring indtagelse af alkohol & øl vedrører børn og unge under 18 år.
Det er BVC Esbjerg’s holdning, at der ikke indtages alkohol/øl i forbindelse med udøvelse af idræt i BVC Esbjerg.
Det er BVC Esbjerg’s holdning, at trænere og ledere for ungdomshold skal foregå med et godt eksempel.
Klubbens renomme’ må således ikke sættes på spil som følge af ungdomsspillers eller deres ledere/ træneres omgang med alkohol/øl i forbindelse med udøvelse af idræt i BVC Esbjerg.
Ved overtrædelse af ovennævnte vil det enkelte udvalg vurdere situationen. Som yderste konsekvens ved gentagende overtrædelser vil spiller/ leder risikere udelukkelse fra klubben i en nærmere fastsat periode

11 Kontingentregler

– ½ kontingent for spillende bestyrelsesmedlem.
– ½ kontingent for spillere af et bestyrelsesmedlem, som ikke selv spiller.
– Formanden går fri.
– Trænere går fri med sig selv eller med det billigste barn, hvis han/hun ikke selv spiller (½ fri hvis de kun træner engang i ugen).
– Kids trænere får en t-shirt/swetshirt med ‘KIDS træner’ påtrygt på ryggen og klubbens logo.
– Hjælpetrænere på de højere hold går ½ fri med sig selv eller med det billigste barn, hvis han/hun ikke selv spiller.
– Spiller man ikke kampe på divisionsholdene, kan man ”slippe” med mix kontingent.
– Har man to tjanser i klubben som giver anledning til kontingentnedsættelse, går man fri med en den dyerste.